Adatvédelem

Jelen adatkezelési tájékoztató a Weboldalon a mindenkor elérhető a Felhasználási feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.
Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az egyes Szolgáltatások részletes leírását a Felhasználási feltételek elnevezésű dokumentum (is) tartalmazza.

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A Weboldalt és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe.

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával és/vagy kivételes esetenként a Weboldal használatával, illetve ráutaló magatartással (a @workania.hu e-mail címre saját levelezőrendszerből történő jelentkezés esetén) a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti.

A Weboldal böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat.

A Felhasználó a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti.

A Weboldal egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Weboldal bizonyos részeihez, egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez.

A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

Kérjük és javasoljuk, hogy a Weboldalt és Szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.